مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه
مهناد :: آگهی رایگان، نیازمندی ها، خرید و فروش بی واسطه

توضیحات آگهی

معیارهای انتخاب مشخصات مورد نیاز کاربر با در نظر گرفتن کل فرآیند. گزینه موجود: پراکسید هیدروژن. اکسید اتیل، در هر اسید استیک. دی اکسید کلر برخی از عواملی هستند که به طور گسترده در هر یک از آنها استفاده می شود، درک کامل از کشندگی عامل، سیستم تولید و اعتبار سنجی برای موفقیت در استریل سازی و فرآیند ضد آلودگی بیشترین اهمیت را دارد.